Od 28 lipca do 25 września 2015 r. w całej Polsce zostaną przeprowadzone seminaria i warsztaty z zakresu dostępnych form wsparcia oraz zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Szkolenia skierowane są do:
-przedsiębiorców (w szczególności sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)
-środowiska naukowe
-jednostki samorządu terytorialnego
-sektor ochrony zdrowia
-sektor edukacji, w szczególności: uczelnie wyższe i instytucje prowadzące edukację przedszkolną
-sektor kultury i rynku pracy, w tym: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstw lokalnych.
Program szkoleń
-Fundusze Europejskie 2007-2013 – doświadczenia i wnioski,
-Perspektywa 2014-2020 – struktura instytucjonalna, źródła informacji, podstawowe zasady dofinansowania,
-Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 – 2020,
-Regionalne Inteligentne Specjalizacje, obszary priorytetowe, cele i kierunki rozwoju województw,
-Konkursy na poziomie krajowym i regionalnym, zasady przygotowania projektów, terminy naborów, warunki przyznawania dofinansowania, kryteria wyboru projektów i rozliczanie projektów.
Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-dla-przedsiebiorcow-instytucji-i-samorzadow-z-zakresu-funduszy-europejskich-2014-2020-32-spotkania-w-16-wojewodztwach/