Już niebawem zakończymy realizację trwającego od początku roku programu „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, od stycznia wdraża inicjatywy zmian społecznych, których efekty mają charakter długofalowy i z pewnością wykraczać będą poza okres trwania programu.

Bez tytułu1

Beneficjentami ostatecznymi niniejszego programu została grupa 34 osób w wieku od 15 do 65 roku życia. Na początku uczestniczyli oni w Treningu Aktywności Społecznej, którego celem był rozwój predyspozycji osobistych służących kreowaniu pozytywnych zmian w społeczności lokalnej. Tuż po Treningu zorganizowane zostały szkolenia, przygotowujące od praktycznej strony beneficjentów do pracy zawodowej oraz aktywności na rzecz mieszkańców miasta w ramach wolontariatu. Na zakończenie części szkoleniowo-warsztatowej beneficjenci programu wzięli udział w wizycie studyjnej do Bałtowa, gdzie zapoznawali się z lokalnymi inicjatywami w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

Bez tytułu2

Następnie ruszyły staże zawodowe i praktyki wolontaryjne, które potrwają jeszcze do końca października. W ich ramach powstał serwis internetowy brzezinyodnova.pl, obsługiwany przez najmłodszych beneficjentów programu, świadczona jest pomoc w robieniu zakupów dla starszych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta,  organizowane są imprezy rodzinne, a dzięki zakupionym sprzętom edukacyjnym i rekreacyjnym, stworzona została także atrakcyjna przestrzeń wypoczynkowa – Park Aktywności Społecznej. Celem wymienionych inicjatywy jest zwiększenie udział mieszkańców w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym, wzrost integracji i tolerancji, budowa więzi międzypokoleniowych, pobudzanie empatii i odpowiedzialności oraz wzmocnienie aktywności obywatelskiej na rzecz rozwoju miasta.

Bez tytułu3

Wszystkie z wyżej wymienionych działań zostały zaprojektowane tak, aby ich bezpośrednie efekty pociągały za sobą dalsze – tym razem długofalowe – zmiany. Stażyści uzyskali szansę na zdobycie stałej pracy, wolontariusze mogą zająć się kontynuowaniem rozpoczętych projektów i wdrażaniem nowych, zaś Park Aktywności Społecznej będzie stałym miejscem wypoczynku i budowania więzi lokalnych.

Bez tytułu34

Źródło: BIS Brzeziński Informator Samorządowy