Konkurs ofert – prowadzenie Domu Turysty w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy”

Prezydent Miasta Zgierza ogłasza 16 lipca 2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu – prowadzenie Domu Turysty w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy”. Czytaj dalej

Działania aktywizacyjne w Centrum Integracji Społecznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kontynuowanie działań aktywizacyjnych zorganizowanych i przeprowadzonych w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS) w oparciu o Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym z późniejszymi zmianami (tj.: Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 225 z późn. zm. ) dla max 20 uczestników CIS w ramach projektu systemowego Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie 26.07.2015 r. – 25.08.2015r.

Świadczenie usług asystenta rodziny

Zakres wykonywanych zadań w ramach świadczonych usług:
(zgodny z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
– opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i konsultacji z pracownikami socjalnymi, obejmującego zakres realizowanych działań
mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
– udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
– udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
– wspieranie aktywności społecznej rodziny,
– motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
– motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
– udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych,
– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin,
– prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

Prowadzenie Domu Turysty w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy”

Prezydent Miasta Zgierza w dniu 25 maja 2015 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu – prowadzenie Domu Turysty w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy”.

Zorganizowanie i przygotowanie spotkania

Zorganizowanie i przygotowanie spotkania z okazji Dnia Dziecka dla uczestników
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu
systemowego „Aktywna integracja w mieście Głowno” w 2015r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA
UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JESTEM POTRZEBNY, CHCĘ BYĆ POTRZEBNY”
2. KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT – 80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe
DODATKOWE PRZEDMIOTY – 80.53.00.00-8 usługi szkolenia zawodowego,
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych w następującym zakresie:
Część 1 – Profesjonalny handlowiec
Część 2 – Pracownik budowlany
Część 3 – Opiekun/ka dziecięcy/a
Część 4 – Pracownik gastronomii
Część 1 – Profesjonalny handlowiec
1. Szkolenie jest przeznaczone dla 3 osób