Opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 5 osób stosujących przemoc w rodzinie

Przedmiotem zamówienia jest realizacja opracowanego przez Oferenta, zgodnego
z rozporządzeniem MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259) oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 5 osób stosujących przemoc w rodzinie. Praca z uczestnikiem programu ma trwać 3 miesiące, w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin zajęć na uczestnika,z przerwami między kolejnymi zajęciami nie dłuższymi niż 7 dni. Zakres usługi obejmować będzie również:
- współudział w procesie rekrutacji uczestników programu,
- stworzenie systemu monitorowania zachowań związanych z przemocą u osób
uczestniczących w programie i ich monitorowanie w trakcie realizacji programu i do
3 lat po jego zakończeniu.
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
- prowadzenie dokumentacji potwierdzającej dokonywanie czynności i działań
w ramach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego, z uwzględnieniem
korespondencji prowadzonej w ramach przeprowadzonego naboru, harmonogramu
zajęć, listy obecności, kontraktu określającego reguły uczestnictwa w programie
(w tym określenia jaka liczba godzin szkolenia musi być zaliczona, aby uznać,
że osoba ukończyła program), scenariuszy zajęć, dokumentów potwierdzających
przebieg pracy z poszczególnymi uczestnikami programu (diagnoza, arkusze testów,
ankiety ewaluacyjne i in.), dokumenty potwierdzające przekazanie uczestnikom
materiałów dydaktycznych, biurowych i innych, kopii udostępnionych uczestnikom
programu materiałów w formie ankiet i testów w oparciu o które odbywa się praca,
kart monitoringu zachowań i sytuacji rodzinnych uczestników programu, sprawozdań
z przebiegu zajęć, oświadczenia uczestników zajęć i in.
- sporządzanie sprawozdań z realizacji programu

Przygotowanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych i gadżetów promocyjnych

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w ramach projektu „Łódzkie Energetyczne” o numerze WND-RPLD.03.02.00-00-050/13 finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Realizacja projektu polega na promocji marki Łódzkie Energetyczne poprzez kompleksowy program marketingu terytorialnego, obejmujący organizację dwóch międzynarodowych kongresów Łódzkie Energetyczne 2014 i 2015, opracowanie strategii, planów i systemu identyfikacji wizualnej marki regionalnej
Łódzkie Energetyczne oraz promocję projektu.

 

  • Data ogłoszenia:
  • Branża: reklama
  • Miejsce realizacji: powiat pabianicki
  • Deadline:

    5 lutego 2015r.

  • Link: www →
  • Składanie: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Filia Centrum Transferu Technologii w zakresie OZE 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Innowacyjna 11