Program Interreg Europa

W ramach programu Interreg Europa instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie.

Źródło: http://eu.ngo.pl/wiadomosc/1643701.html

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: inne
 • Zasięg: międzynarodowy
 • Podmiot: inne, organizacje pozarządowe
 • Deadline:

  22 czerwca-31 lipca 2015

 • Link: www →
 • Składanie: Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do korzystania z pomocy, doświadczenia i wiedzy ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu. Wspólny Sekretariat konsultuje pomysły na projekty za pomocą Project Idea Feedback Form. Pisemne konsultacje w ramach 1. naboru wniosków są świadczone przez Wspólny Sekretariat do 3 lipca.

Szósta edycja europejskiej nagrody dla miast – Access City Award 2016

Ruszyła szósta edycja europejskiej nagrody dla miast dostępnych dla osób z niepełnosprawnością i ludzi starszych Access City Award 2016. Miasta liczące co najmniej 50 000 mieszkańców mogą przesyłać zgłoszenia do 10 września 2015. Tym razem Komisja Europejska nagrodzi aż pięć miast położonych na terenie państw członkowskich – nowe kategorie to „dostęp do pracy” i „inteligentne miasta o dużej dostępności”.

Źródło: http://eu.ngo.pl/wiadomosc/1645559.html

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego

Cele
Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

Dofinansowane działania:

  1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)
  2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
  3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
  4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
  5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)
  6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.

III nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”

Fundusz ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Nabór wniosków PO POWER Działanie 4.2 Programy mobilmości ponadnarodowej

Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training).

Projekty w ramach konkursu obejmują 4 fazy:

 1. rekrutacja uczestników
 2. przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności
 3. pobyt uczestników za granicą (staż/praktyka u zagranicznego pracodawcy)
 4. działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju.
 • Data ogłoszenia:
 • Branża: integracja i reintegracja zawodowa i społeczna
 • Zasięg: międzynarodowy
 • Deadline:

  30.03.2015

 • Link: www →
 • Składanie: Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku

30 września – termin składania wniosków o dotacje Parlamentu Europejskiego

30 września 2013 roku upływa termin zgłaszania wniosków o zawarcie umów ramowych o partnerstwie z Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego. W tym samym terminie należy również zgłaszać wnioski o dotacje dla projektów realizowanych w 2014 roku, które będą upowszechniały wiedzę o Parlamencie Europejskim, jego roli, politycznym charakterze i osiągnięciach w perspektywie wyborów europejskich w 2014 r.

Czytaj dalej

Obywatele dla Demokracji

Na stronie Fundacji Batorego pojawiły się szczegółowe informacje odnośnie możliwości składania wniosków w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” – największego programu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych, obejmującego działania z zakresu partycypacji obywatelskiej. Pierwsza edycja ruszyła już 1 września!

Czytaj dalej

Obywatele dla Demokracji – otwarte spotkanie konsultacyjne w Łodzi

Odbędzie się ono 9 września (poniedziałek) od godziny 11.00 w sali 107 (1 piętro) w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. Początek spotkania poświęcony będzie krótkiemu omówieniu Programu Współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 r., w dalszej części zostaną przedstawione zasady ubiegania się o dotację w programie Obywatele dla Demokracji.

Czytaj dalej