Konkurs otwarty „Wyciągamy dzieci z bram”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, a także termin realizacji zadań.
Realizacja programu osłonowego „Wyciągamy dzieci z bram” (w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 r.). Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadania – do 88 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=11475

Świadczenie usługi restauracyjnej

Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego 2015 roku w dniu 20 listopada 2015 r. dla 400 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Czytaj dalej

Usługa druku książki dla UŁ

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku książki dla jednostki organizacyjnej UŁ. Szczegółowy OPZ zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 Pzp Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie dla Pakietu nr 1 prawa opcji. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu całości asortymentu określonego w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie to będzie stanowić 80% wartości całości zamówienia (tzw. zamówienie podstawowe). Pozostałe 20% wartości umowy, będzie realizowane jako zamówienie opcjonalne.

Czytaj dalej

Tryb pozakonkursowy w zdrowiu

Departament Polityki Zdrowotnej pragnie rozdysponować w ramach trybu pozakonkursowego:
4.518,00 złotych na realizację zadań wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego
51.848,00 złotych na realizację świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci do lat 18.
Czytaj dalej