Realizacja programu aktywizacji i integracji w 2015 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie integracji
społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) skierowanego do osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie

Organizację spotkania środowiskowego

Organizację spotkania środowiskowego w formie pikniku pn. „Promocja zdrowia rodziny” dla 45 osób – uczestników projektu, osób z otoczenia, przedstawicieli M-GOPS w Zelowie, przedstawicieli władz lokalnych w ramach projektu „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Usługa promocyjna

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocyjna dla Miasta Bełchatów podczas meczów organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji w/w zadania – zgodnie z dokumentacją do przetargu.

Dostawa warzyw i owoców

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa warzyw i owoców dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 2.Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty. 3.Opis, wielkość i zakres zamówienia:Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części (Pakiety 1-5), zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do SIWZ. 4.Opis wymagań Zamawiającego, jakie muszą spełniać oferowane w przetargu warzywa i owoce: 1.Warzywa i owoce winny być w I gatunku lub klasie z zachowaniem wymogów Ustawy z dn. 11.05.2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz. U. z dn. 22.06.2001r., oraz wymogów jakości handlowej np. ziemniaków – Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29.10.2003 r. Dz. U. Nr 194 z 2003 r .poz. 1 900. 2.Realizacja dostaw odbywać będzie się przez okres 12 m- cy , z dostawą do magazynu żywności Szpitala zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zamawiającego. 3.Zamawiający składa zapotrzebowanie cząstkowe telefonicznie lub faxem do godz. 11:00 na dzień przed realizacją w godz. 7: 00 – 9: 00. 4.Ilość poszczególnych pozycji w pakietach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego (w zależności od ruchu chorych i jadłospisów dekadowych).

Czytaj dalej

  • Data ogłoszenia:
  • Branża: gastronomia
  • Miejsce realizacji: powiat bełchatowski
  • Podmiot: inne, spółdzielnie socjalne
  • Deadline:

    Termin zgłoszenia upłynął 12 września 2013 r.

  • Link: www →
  • Składanie: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych (pok. 18).
  • Wadium: brak