Konkurs otwarty „Wyciągamy dzieci z bram”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, a także termin realizacji zadań.
Realizacja programu osłonowego „Wyciągamy dzieci z bram” (w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 r.). Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadania – do 88 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=11475

  • Data ogłoszenia:
  • Branża: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • Deadline:

    21 kwietnia 2015r. godz.: 14.00

  • Link: www →
  • Składanie: Oferty do konkursów ofert składane są: 1)w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków; 2)w postaci papierowej w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, II piętro, w godzinach pracy Ośrodka

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, a także termin realizacji zadań.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej tworzenie rodzinnej pieczy zastępczej – zadanie własne powiatu.
Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadania 1 – 9 900,00 zł.
Przewidywana wysokość środków finansowych w 2013 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Czytaj dalej

Konkurs UMŁ – wsparcie rodzin oraz pomoc społeczna

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, a także termin realizacji zadań.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej tworzenie rodzinnej pieczy zastępczej – zadanie własne powiatu.
Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadania 1 – 9 900,00 zł.
Przewidywana wysokość środków finansowych w 2013 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Czytaj dalej

Konkurs grantowy Towarzystwa Nasz Dom

Konkurs grantowy Towarzystwa Nasz Dom „Najpierw Rodzina 2013” dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Źródło pomocy finansowej: środki zebrane w ramach akcji „Góra Grosza 2012”, prowadzonej w szkołach i przedszkolach pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Adresaci pomocy: zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Wysokość pomocy: każda rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego może jednorazowo ubiegać się o grant w wysokości maksymalnie 5 000 złotych. Każda rodzina/dom w ramach konkursu może złożyć maksymalnie 2 wnioski.

Czytaj dalej

Otwarty konkurs w Piotrkowie Trybunalskim – wsparcie rodziny i sys. pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w latach 2013-2017 zadania publicznego Powiatu Piotrkowskiego z zakresu wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na terenie gminy Czarnocin dla 8 dzieci.

Czytaj dalej

Konkursy ogłoszone przez Prezydenta Miasta Sieradza

Prezydent Miasta Sieradza ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa kulturalnego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Czytaj dalej

Konkurs-przeprowadzenie dwu cykli 3dniowych szkoleń dla wolontariuszy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka ogłasza konkurs ofert na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu dwu cykli 3dniowych szkoleń dla wolontariuszy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w zakresie pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem w związku z realizacją projektu „Wzmacnianie i rozbudowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce” w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (Criminal Justice).

Czytaj dalej