„Działaj lokalnie”

Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać finanse z różnorodnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z różnymi partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców i przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie? Zgłoś się do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”,  w którym poszukujemy nowych kandydatów na Ośrodki Działaj Lokalnie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na wnioski do 10 września.

Czytaj dalej

„Tu mieszkam, tu zmieniam” konkurs grantowy Banku Zachodniego WBK

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA
-zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
-poprawa jakości życia,
-zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę,
-ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
-upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
-ochrona środowiska naturalnego,
-budowa wspólnot międzypokoleniowych,
-współpraca między organizacjami.
TERMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW
Od 22 maja do 26 lipca 2015 roku poprzez aplikację internetową dostępną na stronie fundacja.bzwbk.pl Czytaj dalej

Nabór do projektu „UTW dla społeczności”

PAFW i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zapraszają Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane uruchomieniem lub wzmacnianiem wolontariatu seniorów i współpracą ze społecznością lokalną do udziału w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla Społeczności”.
Projekt dostarcza wszechstronnego wsparcia w uruchomieniu w ramach struktur UTW grup wolontariatu i działań społecznych, a także oferuje grant na ich pierwsze działania. Uczestnicy projektu uczą się, jak wykorzystać potencjał słuchaczy UTW, zdobywają wiedzę, doświadczenia oraz kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz otoczenia, w którym pracują.

Druga edycja programu społecznego Pracownie Orange

Konkurs skierowany jest do mieszkańców miejscowości o populacji nie większej niż 40 tysięcy (zespoły co najmniej 5 osób, w tym min. 3 pełnoletnie), którzy wspólnie z lokalną instytucją lub organizacją przedstawią pomysły na wykorzystanie Pracowni z pożytkiem dla społeczności lokalnej. Docelowo świetlice mają służyć mieszkańcom jako przestrzeń rozwoju cyfrowych kompetencji, kursów, warsztatów, wydarzeń kulturalnych, charytatywnych i innych aktywności zgodnych z ich potrzebami.

otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji

Przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, zwanej dalej kampanią, skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wprowadzenie budżetu obywatelskiego na 2016 r., obejmującej w szczególności opracowanie strategii kampanii, przygotowanie narzędzi i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych.

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych
 • Zasięg: powiat M. Łódź
 • Deadline:

  19 marca 2015r

 • Link: www →
 • Składanie: Oferty do konkursu ofert składane są łącznie: 1) w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków, 2) w postaci papierowej w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Program Grantowy Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

 • Priorytety opieki zdrowotnej
 • Polityka społeczna
 • Nauka przedsiębiorczości

Finansowane są takie działania, jak m.in.:

 • warsztaty,
 • szkolenia,
 • konkursy i olimpiady

Dofinansowania udzielane są na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie refundowane są poniesione wcześniej koszty.

O dotacje mogą wnioskować:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły,
 • domy kultury,
 • biblioteki,
 • jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Nie finansowane są: osoby fizyczne, podmioty prawa handlowego, podmioty ekonomii społecznej, przedsięwzięcia realizowane dla osiągnięcia zysku, koszty bieżącej działalności organizacji, projekty inwestycyjne (w tym budowy, remonty), projekty realizowane za granicą, przedsięwzięcia religijne i polityczne, zakupy wyposażenia pracowni komputerowych, zakupy sprzętu sportowego, imprezy okolicznościowe (festiwale, koncerty, przedstawienia teatralne, jubileusze, wystawy etc.), obozy, kolonie, rajdy, przedsięwzięcia sportowe, stypendia, kapitały żelazne.

Regulamin przyznawania grantów znajduje się na stronie: https://wnioski.kronenberg.org.pl/regulamin.php

Konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie:

1. Przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, zwanej dalej kampanią, skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wprowadzenie budżetu obywatelskiego na 2015 r., obejmującej w szczególności opracowanie strategii kampanii, przygotowanie narzędzi i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych.

W ramach kampanii:
* w okresie od 31 marca do 28 maja 2014 r., a zwłaszcza od 31 marca do 30 kwietnia 2014 r. – należy przeprowadzić działania informacyjno-edukacyjne mające na uwadze przybliżenie mieszkańcom Łodzi zasad budżetu obywatelskiego, w szczególności tych zmienionych w jego II edycji, i zachęcenie do składania propozycji zadań do niego,
* w okresie od 6 do 28 września 2014 r., a zwłaszcza od 6 do 19 września 2014 r. – należy przeprowadzić działania mające na uwadze upowszechnienie wśród mieszkańców Łodzi informacji o pozytywnie zweryfikowanych zadaniach zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu umożliwiającym dokonanie wyboru spośród tych zadań.
Kampania powinna zostać przeprowadzona z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców i obejmować m. in. wydanie poradnika jak przygotować propozycję zadania do budżetu obywatelskiego, wydanie gazetki informacyjnej w nakładzie minimum 30 tys. egzemplarzy, zawierającej listy zadań ogólnomiejskich i lokalnych poddanych pod głosowanie oraz sposób głosowania, jak również wsparcie promocyjne kampanii w zakresie realizowanego zadania.
W trakcie trwania kampanii i w ciągu roku od jej zakończenia, należy zapewnić działanie strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu, zawierającej w szczególności niezbędne informacje na jego temat oraz stanowiącej platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktów między autorami propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz między autorami a mieszkańcami Łodzi.

Czytaj dalej

Konkurs Seniorzy w Akcji

Trwa nabór do konkursu „Seniorzy w Akcji”.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w inspirujących warsztatach. Wspierane są inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą osoby starsze

 Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny?

Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić?
Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?
Chcesz wziąć udział w inspirujących warsztatach i zdobyć nowe umiejętności?

Ze środków konkursu przyznane zostaną dotacje na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. Poprzez realizację Konkursu „Seniorzy w akcji” pokazujemy, że osoby 60+ są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, inicjują ciekawe przedsięwzięcia, w twórczy sposób wykorzystują nowe technologie, a bariery międzypokoleniowe są często tylko kwestią stereotypów.

Łączna pula środków przewidzianych na dotacje wynosi 343 000 złotych. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6000 zł do 12 000 zł. O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Szczegółowe informacje na temat konkursu „Seniorzy w Akcji” na stronie internetowej:

www.seniorzywakcji.pl

Otwarty konkurs na najlepsze projekty dofinansowane ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Czytaj dalej

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych
 • Deadline:

  07.03.2014 r. godz. 16.15

 • Link: www →
 • Składanie: złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO oraz wersji papierowej na adres: Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem: FIO 2014.
 • Wkład własny: 10 tys. zł do 40 tys. zł - min. 10% wartości dotacji (środki własne niefinansowe lub finansowe) 40 tys. zł do 300 tys. zł - min. 10% wartości dotacji (środki własne niefinansowe lub finansowe - w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy)

Dotacje Fundacji Kronenberga

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przyznaje granty na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej.

Dofinansowane działania:
Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w dwóch obszarach tematycznych:

   1. edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
   2. rozwój lokalny: polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości

Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych.

Wnioski mogą mieć zasięg lokalny (jedno województwo) i ponadlokalny (dwa, trzy lub więcej województw).

O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji.

Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa szansę na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, co z kolei zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania z Fundacji.

Termin składania wniosków:

- od 7 stycznia do 4 lutego 2014 - decyzja 17 marca 2014
- od 18 marca do 15 kwietnia 2014 - decyzja 26 maja 2014
- od 27 maja do 24 czerwca 2014 - decyzja 2 września 2014
- od 2 do 30 września 2014 - decyzja 18 listopada 2014