Otwarty konkurs ofert „Dopalacze kradną życie”

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:
 „Dopalacze kradną życie”
1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
-przygotowanie i prowadzenie ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa dotyczących przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy przez dzieci i młodzież oraz promowanie mody na niezażywanie dopalaczy,
-przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących rozpoznawania przez rodziców i opiekunów dziecka sytuacji zażycia dopalaczy, a także zasad postępowania rodziców lub opiekunów dziecka w takich sytuacjach,
-w celu zapewnienia bezpieczeństwa upowszechnianie i propagowanie materiałów informacyjnych na temat odpowiedzialności karnej oraz podmiotów udzielających wsparcia we wskazanym obszarze.

Czytaj dalej

Realizacja w 2015 roku zadań z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie:

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2015
Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Zasięg: powiat M. Łódź
 • Link: www →
 • Składanie: Oferty do konkursu składane są łącznie: -w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków, -w postaci papierowej do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi, (sekretariat I piętro) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Realizacja zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Realizacja zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Zasięg: powiat M. Łódź
 • Deadline:

  9 kwietnia 2015r

 • Link: www →
 • Składanie: Oferty do konkursu składane są łącznie: 1)w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków, 2)w postaci papierowej odpowiednio do zadań: w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2b w Łodzi (sekretariat III piętro, pok. nr 305) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi - na zadania koordynowane przez ten Wydział, w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi – na zadania koordynowane przez ten Wydział.

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wspieranie trzeźwości i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez inicjowanie następujących przedsięwzięć:
1. Prowadzenie grup samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych;
2. Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym;
3. Organizacja treningów terapeutycznych oraz programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów uzależnień i specjalistów terapii uzależnień;
4. Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5. Organizacja imprez okolicznościowych.

Otwarte konkursy na realizacje zadań publicznych – Opoczno

Burmistrz Opoczna ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu
1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
3. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Głównym celem realizacji działania będzie wspieranie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej.
W szczególności działanie to obejmować powinno:

 • opiekę i wychowanie,
 • pomoc w nauce,
 • organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
 • stałą pracę z rodziną dziecka,
 • dożywianie,
 • zajęcia socjoterapeutyczne, realizowane w stałych grupach dzieci, prowadzone, przez co najmniej wychowawcę i terapeutę, zajęcia terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne, indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, realizowane podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym.