Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.
Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Czytaj dalej

Konkurs ofert – Piotrków Trybunalski

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2015 r.- Piotrków Trybunalski.

Czytaj dalej

1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych), województwo łódzkie

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs numer: POWR.01.02.02 IP.17-10-001/15 na projekty ukierunkowane na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.

W 2015 r. temat konkursu Więcej kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn może być realizowany poprzez m.in. kampanie, spotkania, szkolenia, treningi i tym podobne działania. Realizowane działania mają przyczyniać się do przełamywania stereotypów dotyczących roli kobiety na rynku pracy. Szczegóły otwartego konkursu ofert są dostępne w ogłoszeniu. Ponadto na potrzeby konkursu zostały opracowane „Zasady otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.”, mające na celu ułatwienie organizacjom składanie ofert w konkursie.

Konkurs ofert w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r.

Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r. Wspieranie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób za pomocą kultywowania tradycji kulinarnych jako dziedzictwa kulturowego regionu.

Konkurs ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej os. niepełnosprawnych – Zgierz

Zarząd Powiatu Zgierskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2013 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej do pobrania:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla fundacji i organizacji pozarzšdowych o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Źródło: www.powiatzgierski.bip.net.pl

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2013 do Poddz. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym POKL

W terminie od 5 kwietnia do 27 maja br. Wojewódzki Urząd Pracy w Lodzi przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2013 do Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Czytaj dalej