Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.
Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Czytaj dalej

Nabór do programu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”

Celem konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin poprzez zorganizowane formy opieki nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”

Wojewoda Łódzki ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2014 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Rodzaj zadania publicznego – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego – Pomoc w wychodzeniu z bezdomności

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: pomoc społeczna
 • Zasięg: powiat M. Łódź
 • Deadline:

  14 kwietnia 2015r. godz.: 14.00

 • Link: www →
 • Składanie: Oferty do konkursów ofert składane są: 1) w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków; 2) w postaci papierowej w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, II piętro, w godzinach pracy Ośrodka.

Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

1)Prowadzenia rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

2)Organizowania zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: pomoc społeczna
 • Deadline:

  27 marca 2015r.

 • Link: www →
 • Składanie: Oferty do konkursu ofert składane są łącznie: 1)w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków, 2)w postaci papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi