Konkurs „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Wystartował nabór zgłoszeń do pierwszej w Polsce nagrody w pełni dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach i otoczeniu biznesu. Inicjatywa realizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowy patronat nad nią objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj dalej

Tryb pozakonkursowy w zdrowiu

Departament Polityki Zdrowotnej pragnie rozdysponować w ramach trybu pozakonkursowego:
4.518,00 złotych na realizację zadań wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego
51.848,00 złotych na realizację świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci do lat 18.
Czytaj dalej

Konkurs ofert – Piotrków Trybunalski

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2015 r.- Piotrków Trybunalski.

Czytaj dalej

„Tu mieszkam, tu zmieniam” konkurs grantowy Banku Zachodniego WBK

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA
-zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
-poprawa jakości życia,
-zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę,
-ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
-upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
-ochrona środowiska naturalnego,
-budowa wspólnot międzypokoleniowych,
-współpraca między organizacjami.
TERMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW
Od 22 maja do 26 lipca 2015 roku poprzez aplikację internetową dostępną na stronie fundacja.bzwbk.pl Czytaj dalej

Nabór do projektu „UTW dla społeczności”

PAFW i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zapraszają Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane uruchomieniem lub wzmacnianiem wolontariatu seniorów i współpracą ze społecznością lokalną do udziału w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla Społeczności”.
Projekt dostarcza wszechstronnego wsparcia w uruchomieniu w ramach struktur UTW grup wolontariatu i działań społecznych, a także oferuje grant na ich pierwsze działania. Uczestnicy projektu uczą się, jak wykorzystać potencjał słuchaczy UTW, zdobywają wiedzę, doświadczenia oraz kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz otoczenia, w którym pracują.

Społecznik Roku 2015

Znasz kogoś, kto działa na rzecz swojej społeczności? Zgłoś go do konkursu Społecznik Roku Newsweeka. Ideą konkursu jest nagłośnienie działalności społecznej w Polsce oraz promocja osób, które są aktywne i działają na rzecz innych. Konkurs wyróżnia pomysłodawców i organizatorów szczególnie wartościowych akcji i inicjatyw społecznych.

Źródło: http://tematy.newsweek.pl/spolecznik-roku,temat,2139.html

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: inne
 • Zasięg: ogólnopolski
 • Podmiot: inne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne
 • Deadline:

  07.09.2015 r.

 • Link: www →
 • Składanie: Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem jest do pobrania na stronie internetowej www.spolecznikroku.newsweek.pl jak również na stronie Akademii Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 07.09.2015 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Konkurs w ramach Działania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu mającego na celu zidentyfikowanie istniejących barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień w/w Konwencji.

W ramach konkursu założono łącznie realizację dwóch typów operacji:

- identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie polityk publicznych, również w zakresie ich komplementarności i spójności wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków działań.

- formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i spójności.

Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych.

Alokacja na konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 wynosi: 15 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: inne
 • Zasięg: ogólnopolski
 • Podmiot: organizacje pozarządowe
 • Deadline:

  04.08.2015 r. – 17.08.2015 r.

 • Link: www →
 • Składanie: Wnioski należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

XX konkurs PFRON

W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu pn. „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie.

Konkurs Prezydent Miasta Łodzi – upowszechnianie kultury fizycznej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Źródło: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=11381

Program Interreg Europa

W ramach programu Interreg Europa instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie.

Źródło: http://eu.ngo.pl/wiadomosc/1643701.html

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: inne
 • Zasięg: międzynarodowy
 • Podmiot: inne, organizacje pozarządowe
 • Deadline:

  22 czerwca-31 lipca 2015

 • Link: www →
 • Składanie: Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do korzystania z pomocy, doświadczenia i wiedzy ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu. Wspólny Sekretariat konsultuje pomysły na projekty za pomocą Project Idea Feedback Form. Pisemne konsultacje w ramach 1. naboru wniosków są świadczone przez Wspólny Sekretariat do 3 lipca.