Otwarty konkurs ofert „Dopalacze kradną życie”

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:
 „Dopalacze kradną życie”
1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
-przygotowanie i prowadzenie ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa dotyczących przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy przez dzieci i młodzież oraz promowanie mody na niezażywanie dopalaczy,
-przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących rozpoznawania przez rodziców i opiekunów dziecka sytuacji zażycia dopalaczy, a także zasad postępowania rodziców lub opiekunów dziecka w takich sytuacjach,
-w celu zapewnienia bezpieczeństwa upowszechnianie i propagowanie materiałów informacyjnych na temat odpowiedzialności karnej oraz podmiotów udzielających wsparcia we wskazanym obszarze.

Czytaj dalej

Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.
Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Czytaj dalej

Tryb pozakonkursowy w zdrowiu

Departament Polityki Zdrowotnej pragnie rozdysponować w ramach trybu pozakonkursowego:
4.518,00 złotych na realizację zadań wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego
51.848,00 złotych na realizację świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci do lat 18.
Czytaj dalej

Konkurs Prezydent Miasta Łodzi – upowszechnianie kultury fizycznej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Źródło: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=11381

Powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI.

RODZAJ ZADANIA:

I. Organizacja i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii o charakterze:

1.sportowo-profilaktycznych dla min.30 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2015 roku wynosi 8.000 zł.

(zrealizowana dotacja w 2014 r. – 7.500 zł.)

2. profilaktyczno – wypoczynkowym dla min. 30 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2015 roku wynosi 8.000 zł.

(zrealizowana dotacja w 2014 r.- 7.500 zł.)

 

II. Organizacja kolonii i obozów w okresie wakacji o charakterze:

1.sportowym z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2015 roku wynosi 10.000 zł.

(zrealizowana dotacja w 2014 r.- 10.000 zł.)

2.wypoczynkowo -sportowym z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2015 r. wynosi 10.000 zł.

(zrealizowana dotacja w 2014 r.- 10.000 zł.)

3.turystyczno -wypoczynkowy z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2015 roku wynosi 10.000 zł.

(zrealizowana dotacja w 2014 r.- 10.000 zł.)

Otwarty konkurs oferta na realizację zadania: działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, podejmowane na terenie gimnazjów,

 1. Nazwa zadania: działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, podejmowane na terenie gimnazjów, w zakresie:
  1. kształcenia umiejętności przeżywania, rozpoznawania i wyrażania emocji;
  2. kształcenia umiejętności interpersonalnych z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie psychiczne.

  Termin realizacji zadania – od 18 maja 2015 r. do 18 grudnia 2015 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: do 30.000,00 zł.

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: ochrona i promocja zdrowia
 • Zasięg: powiat M. Łódź
 • Deadline:

  21 maja 2015r.

 • Link: www →
 • Składanie: - w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków, - w postaci papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (sekretariat I piętro), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi (poniedziałek, środa - piątek 8.00. - 16.00., wtorek 9.00. - 17.00)

Ogłoszenie konkursu HIV/AIDS

Wojewoda Łódzki ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2015 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Rodzaj zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia
Tytuł zadania publicznego – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

III nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”

Fundusz ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w ramach zadania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: ochrona i promocja zdrowia
 • Zasięg: powiat M. Łódź
 • Link: www →
 • Składanie: Oferty do konkursu ofert składane są łącznie: 1)w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków, 2)w postaci papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (sekretariat I piętro), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.