Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.
Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Czytaj dalej

Konkurs Prezydent Miasta Łodzi – upowszechnianie kultury fizycznej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Źródło: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=11381

1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych), województwo łódzkie

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs numer: POWR.01.02.02 IP.17-10-001/15 na projekty ukierunkowane na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Otwarta Szkoła – projekty na rzecz promowania lokalnych inicjatyw społecznych” – VI edycja

  1. Projekty zgłoszone do Konkursu oceniane są w następującym obszarze:

Edukacja obywatelska i wolontariat - inicjatywy upowszechniające wśród młodych ludzi wartości demokratyczne, postawę obywatelską oraz umiejętności związane z aktywnym udziałem w życiu publicznym; rozwijające w młodzieży kompetencje społeczne i umiejętność budowania społeczeństwa obywatelskiego; programy angażujące uczniów w pracę woluntarystyczną, aktywny udział młodzieży w rozwiązywaniu problemów danej wspólnoty, integracja różnych środowisk lokalnych. Programy i działania angażujące młodzież
w działalność na rzecz rówieśników. Przedsięwzięcia, których celem jest rozwój wśród młodzieży społecznych kompetencji, poczucia odpowiedzialności oraz umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Konkursy Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:

„Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

„Międzynarodowa wymiana młodzieży”

„Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”

Otwarty konkurs ofert na rzecz rozwoju społecznego miasta Łowicza

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz edukacji, oświaty i wychowania, podejmowanych na rzecz rozwoju społecznego miasta Łowicza, zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców, a w szczególności podnoszenie poziomu
edukacji, i profilaktyki prozdrowotnej.

Realizacja zadań publicznych w roku 2015

Prezydent Miasta Sieradza ogłasza konkurs na realizację 15 zadań publicznych w roku 2015 w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych mający na celu
1. włączanie społeczne osób niepełnosprawnych;
2. włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+); Czytaj dalej

Prowadzenie bursy szkolnej

Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku w Gminie Przedbórz. Rodzaj zadania:

1. prowadzenie bursy szkolnej w Przedborzu

2. prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu.

Termin realizacji zamówienia od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.