Konkurs ofert – prowadzenie Domu Turysty w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy”

Prezydent Miasta Zgierza ogłasza 16 lipca 2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu – prowadzenie Domu Turysty w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy”. Czytaj dalej

„Tu mieszkam, tu zmieniam” konkurs grantowy Banku Zachodniego WBK

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA
-zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
-poprawa jakości życia,
-zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę,
-ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
-upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
-ochrona środowiska naturalnego,
-budowa wspólnot międzypokoleniowych,
-współpraca między organizacjami.
TERMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW
Od 22 maja do 26 lipca 2015 roku poprzez aplikację internetową dostępną na stronie fundacja.bzwbk.pl Czytaj dalej

Prowadzenie Domu Turysty w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy”

Prezydent Miasta Zgierza w dniu 25 maja 2015 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu – prowadzenie Domu Turysty w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy”.

Konkurs dotacyjny-Kultura Dostępna

W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury. Chodzi o organizację oferty kulturalnej, działań poza stałą siedzibą instytucji oraz wyjazdów tematycznych.

Nabór wniosków do programu Kultura – Interwencje

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje, który ma na celu tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok „Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia”

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania. Nazwa zadania:
  Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie PolesiaOpis zadania: Celem zadania jest walka z wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. Obejmuje on realizacje działań artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z udziałem uznanych artystów łódzkich: spotkań, warsztatów m.in. z zakresu fotografii, animacji, projektowania ubioru. Będą one szansą na rewitalizację społeczną – dadzą młodym ludziom możliwość konstruktywnego uczestnictwa w życiu społeczności.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań – 178.000 zł.
  Termin realizacji zadań: od 20 marca 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w realizacji wykonywanych w 2015 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Prezydent Miasta Łodziogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie kwotą nie większą niż 50.000 zł realizacji wykonywanych w 2015 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.
  1. Wspieranie imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki;
  2. Edukacja kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem;
  3. Wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+;
  4. Wspieranie realizacji przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej;
  5. Wymiana dorobku, informacji i doświadczeń z zakresu kultury

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZANIE/WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2015 W ZAKRESIE:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
3) integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska
4) pomocy społecznej
5) ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015, który ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.