Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.
Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Czytaj dalej

Konkurs ofert – Piotrków Trybunalski

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2015 r.- Piotrków Trybunalski.

Czytaj dalej

XX konkurs PFRON

W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu pn. „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie.

Szósta edycja europejskiej nagrody dla miast – Access City Award 2016

Ruszyła szósta edycja europejskiej nagrody dla miast dostępnych dla osób z niepełnosprawnością i ludzi starszych Access City Award 2016. Miasta liczące co najmniej 50 000 mieszkańców mogą przesyłać zgłoszenia do 10 września 2015. Tym razem Komisja Europejska nagrodzi aż pięć miast położonych na terenie państw członkowskich – nowe kategorie to „dostęp do pracy” i „inteligentne miasta o dużej dostępności”.

Źródło: http://eu.ngo.pl/wiadomosc/1645559.html

1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych), województwo łódzkie

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs numer: POWR.01.02.02 IP.17-10-001/15 na projekty ukierunkowane na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Realizacja programu aktywizacji i integracji w 2015 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie integracji
społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) skierowanego do osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie

Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nabór wniosków PO POWER Działanie 4.2 Programy mobilmości ponadnarodowej

Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training).

Projekty w ramach konkursu obejmują 4 fazy:

 1. rekrutacja uczestników
 2. przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności
 3. pobyt uczestników za granicą (staż/praktyka u zagranicznego pracodawcy)
 4. działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju.
 • Data ogłoszenia:
 • Branża: integracja i reintegracja zawodowa i społeczna
 • Zasięg: międzynarodowy
 • Deadline:

  30.03.2015

 • Link: www →
 • Składanie: Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych mający na celu
1. włączanie społeczne osób niepełnosprawnych;
2. włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+); Czytaj dalej