Nabór Partnerów

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.


Projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będzie wdrażany w Partnerstwie w latach 2015-2020, a jego szacunkowa wartość wynosi: 4 200 000 zł. Liderem projektu będzie Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DPP MPiPS). Jednocześnie DPP MPiPS, pełniący funkcję Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej, będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie nadzoru merytorycznego nad projektem oraz wyznaczania kierunków działań.
Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu zmierzającego do stworzenia partycypacyjnego systemu zarządzania politykami publicznymi w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Otwarty,Nabor,Partnerow,,1182.html

Możliwość komentowania jest wyłączona.