Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.
Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa


Sposób składania wniosków
Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. od poniedziałku do piątku.
W dniach od 1 do 9 września w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia tylko do godz. 16:00.
Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.
Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:
-osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MIiR, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
-przesyłką kurierską;
-pocztą;
albo w formie elektronicznej — tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MIiR (adres: /MIR/SkrytkaESP).
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
-podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
-administracja publiczna,
-jednostki samorządu terytorialnego,
-ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
-instytucje rynku pracy,
-instytucje pomocy i integracji społecznej,
-szkoły i placówki systemu oświaty,
-uczelnie,
-przedsiębiorstwa,
-partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
-podmioty ekonomii społecznej,
-organizacje pozarządowe,
-federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:
-przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
-integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
-kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
-usługi opiekuńcze dla osób zależnych.
Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu  (PDF 1 MB).
Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
97%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Alokacja na konkurs wynosi 24 000 000 PLN (6 000 000 PLN na każdy z czterech tematów)

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.