Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2013 do Poddz. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym POKL

W terminie od 5 kwietnia do 27 maja br. Wojewódzki Urząd Pracy w Lodzi przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2013 do Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty na rzecz integracji społeczno–zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:

-kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,
-staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
-rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy),
-rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy,
-wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie,
-promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
-wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,
-poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
-wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia).

Poniżej link, pod którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konkursu:

http://www.pokl.wup.lodz.pl/index.php/projektodawca/konkursy-i-nabory/3785-ogoszenie-konkursu-nr-1pokl7212013

 

Źródło: www.pokl.wup.lodz.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.