Dokumenty dla stowarzyszeń

Dokumenty dla fundacji

Dokumenty dla spółek non profit

Powołanie spółki non-profit jest możliwe w oparciu o art. 151 1 oraz pośrednio art. 301 ,,Kodeksu spółek handlowych”, które głoszą, iż możliwe jest założenie zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, nie tylko w celach zarobkowych, lecz również w celach niezarobkowych, niegospodarczych. Nie istnieją również przeszkody, aby spółka kapitałowa (zgodnie z umową / statutem) miała charakter not – for – profit, czyli przeznaczała cały zysk nie do podziału między akcjonariuszy, a na działalność społecznie użyteczną. Spółka, która nie została powołana do prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest przedsiębiorcą (wynika to z przepisów „Ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.” – Dziennik Ustaw 2004, nr 173, poz. 1807).

  • dokumenty w przygotowaniu

Dokumenty dla spółdzielni socjalnych