Misją fundacji jest niesienie pomocy tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Chcemy budzić nadzieję, dawać wiarę w lepsze jutro i utwierdzać w przekonaniu, że jest wielu ludzi Wielkiego Serca gotowych nieść pomoc innym. Cele Fundacji znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Są działania na rzecz niesienia wszechstronnej pomocy osobom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności grup znajdujących się w trudnej sytuacji w celu obrony praw grup dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją, a w szczególności ze względu na ich stan zdrowia, niepełnosprawność, bezrobocie.

Fundacja Twoj Poranek
Fundacja Twoj Poranek
95-100 Zgierz, ul. Długa 29
42 716 42 42
http://www.fundacjatwojpo...